5️⃣📡 WUKHÔNG 📡6️⃣

⁖$※@!»

⁖$※@!»

Wu

Wu

Không

Không

^WUKHONG^

^WUKHONG^

0Ô0

0Ô0

Ya Way

Ya Way

 5️⃣📡🙇‍♂️ INVERSION 🙇‍♂️📡6️⃣

5️⃣📡🙇‍♂️ INVERSION 🙇‍♂️📡6️⃣

🏴

🏴